หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
24 ต.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.ไผ่ใหญ่ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
22.65
10.6
24 ต.ค. 2557 กลุ่มขายยางพาราบ้านคําจําปา ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
22.00
25
23 ต.ค. 2557 กลุ่มยางทองการเกษตรน้ำหนาว ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
23.00
17
22 ต.ค. 2557 กลุ่มศรีอุบลพัฒนา ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
23.40
90
22 ต.ค. 2557 นาสะแบงกลุ่มใหม่ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
24.80
95
22 ต.ค. 2557 กลุ่มสวนยางบ้านน้ำพุ ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
23.40
40
22 ต.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านตาลเลียน ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
21.70
41
22 ต.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสามหนอง ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
21.10
33
22 ต.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโปร่ง-ตาดทอง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
23.60
7
22 ต.ค. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจุมจัง-สมสะอาดสวนยาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
24.30
43
22 ต.ค. 2557 กลุ่มบ้านชลประทาน ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
23.00
13
22 ต.ค. 2557 ตลาดนัดยางสดดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
22.45
35
22 ต.ค. 2557 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านโสกโพธิ์ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
24.30
73
22 ต.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย. ตำบลสว่าง ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
23.88
4.2
22 ต.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย. ตำบลสว่าง ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
25.12
1.9
22 ต.ค. 2557 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มยางพาราห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
24.00
7.8
21 ต.ค. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังหลวงสวนยาง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
22.00
50
21 ต.ค. 2557 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
24.20
50
21 ต.ค. 2557 กลุ่มสกย.ยางพาราวังหลวง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
24.09
105
21 ต.ค. 2557 กลุ่มสกย.โพธิ์ตาก ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
21.50
200
21 ต.ค. 2557 กลุ่มยางบ้านหนองจิก ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
24.20
30
21 ต.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
25.00
200
21 ต.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
21.60
8
21 ต.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแวง ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
21.30
40
21 ต.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
22.90
60
21 ต.ค. 2557 กลุ่มพัฒนาสวนยาง สกย.บ้านหนองโพน ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
24.85
35
21 ต.ค. 2557 กลุ่มยางพาราโพธิ์แสง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
24.00
35
21 ต.ค. 2557 กลุ่มบุญทันยางพาราและการเกษตร ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
21.90
66
21 ต.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
24.30
120
21 ต.ค. 2557 ลานประมูลยางก้อน สหกรณ์น้ำพ่น ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
20.60
30
21 ต.ค. 2557 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
24.90
71
21 ต.ค. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองหัวช้าง จำกัด ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
24.80
110
21 ต.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยางบ้านหนองบัวใน ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
23.00
16.4
21 ต.ค. 2557 กลุ่มดงยางทอง ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
21.50
11.6
21 ต.ค. 2557 กลุ่มหนองพอกใหญ่ยางพารา ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
24.30
120
21 ต.ค. 2557 กลุ่มห้วยหินขาว ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย
21.50
90
21 ต.ค. 2557 กลุ่มอิสระ บ้านนาขาม ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
24.00
85
21 ต.ค. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองยองพัฒนายาง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
24.00
68
21 ต.ค. 2557 กลุ่มยางห้วยหินป่าดู่ ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
23.30
10
21 ต.ค. 2557 กลุ่มสกย.บ้านโคกกลาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
24.30
18.2
21 ต.ค. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าหินโงม ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
23.15
32.5
21 ต.ค. 2557 กลุ่มเกษตรกรยางบ้านโศกขามป้อม ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
23.71
60
21 ต.ค. 2557 กลุ่มขายยางพาราบ้านชุมภูพร ต.ชมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
24.00
40
20 ต.ค. 2557 กลุ่มกองทุนสวนยางตำบลพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
20.50
13
20 ต.ค. 2557 ตลาดยางคำแม่นาง-ดอนหอ ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
24.20
75
20 ต.ค. 2557 กลุ่มตลาดนัดยางพาราบ้านยางคำ ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
24.80
92
20 ต.ค. 2557 กลุ่มต้นตาลศรีวิไล ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
23.65
32
20 ต.ค. 2557 กลุ่มบ้านสีสุก-ห้วยโมง ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
21.90
8
18 ต.ค. 2557 กลุ่มรวมใจพัฒนายางพารา ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
23.00
21
17 ต.ค. 2557 กลุ่มสกย.ตำบลพระบาทนาสิงห์ บ.โปร่งสำราญ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
23.30
110

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง