หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
16 ก.ย. 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
24.30
40
16 ก.ย. 2557 กลุ่มสกย.โพธิ์ตาก ต.ด่านศรีสุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
23.40
192
16 ก.ย. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
24.38
103
16 ก.ย. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางเฝ้าไร่ยางพารา จำกัด ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.15
80
16 ก.ย. 2557 กลุ่มศรีอุบลพัฒนา ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
24.00
77
16 ก.ย. 2557 กลุ่มนาวัวพัฒนา ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
23.20
75
16 ก.ย. 2557 กลุ่มสกย.บ้านดุงรวมยาง (ห้วยปลาโด) ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
24.45
120
16 ก.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านยวด ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
24.00
13
16 ก.ย. 2557 จุดรวมยางบ้านโคกบุญสนอง ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
22.90
27
16 ก.ย. 2557 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรถาวรภูดิน ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
24.55
35
16 ก.ย. 2557 กลุ่มนาคูณนาดีพัฒนายาง ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
24.80
40
16 ก.ย. 2557 กลุ่มบ้านชลประทาน ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
23.05
12
16 ก.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านทับกุง ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
23.60
20
16 ก.ย. 2557 กลุ่มสมหวัง ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
24.50
31.6
15 ก.ย. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอจำกัด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
25.35
70
15 ก.ย. 2557 กลุ่มเจริญกิจยางพารา ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
23.00
25
15 ก.ย. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลไคสี ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
22.00
25
12 ก.ย. 2557 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มยางพาราห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
23.20
6
12 ก.ย. 2557 กลุ่มพัฒนายางพาราบ้านหนองป่าอ้อย ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
24.00
60
12 ก.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
22.50
7.5
12 ก.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
23.90
22
12 ก.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยทราย ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
24.30
24.5
12 ก.ย. 2557 กลุ่มบ้านโนนภูทอง ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
22.00
4
11 ก.ย. 2557 กลุ่มอิสระ บ้านนาขาม ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
24.60
80
11 ก.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
24.15
35
11 ก.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนาเมืองไทย 2 (โนนผาแดง) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
22.80
40
11 ก.ย. 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจุมจัง-สมสะอาดสวนยาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
24.00
21.9
11 ก.ย. 2557 กลุ่มบุญทันยางพาราและการเกษตร ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
23.10
42
11 ก.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยางสกย.โพธิ์หมากแข้งยางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
24.25
95
11 ก.ย. 2557 สหกรณ์สวนยางตำบลหนองซน ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
24.60
13
11 ก.ย. 2557 จุดรวมยางบ้านคำด้วง ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
24.70
50
11 ก.ย. 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางพารานาทม จำกัด ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
24.85
100
11 ก.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเหล่าใหญ่ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
24.50
8
11 ก.ย. 2557 ลานประมูลยางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนา ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
22.55
29.3
11 ก.ย. 2557 กลุ่มสกย.ตำบลพระบาทนาสิงห์ บ.โปร่งสำราญ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
24.51
80
11 ก.ย. 2557 กลุ่มสวนยางบ้านนาคำ2 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
22.00
19.9
10 ก.ย. 2557 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
24.70
28
10 ก.ย. 2557 กลุ่มสกย.ยางพาราวังหลวง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25.00
60
10 ก.ย. 2557 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.หนองเลิง จำกัด ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
25.00
22
10 ก.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
25.05
53
10 ก.ย. 2557 กลุ่มยางบ้านนาเหล่า ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
25.50
18.5
10 ก.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านเหล่าตำแย ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
24.50
19.5
10 ก.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนม่วง-ศรีวิราช ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
24.60
19.9
10 ก.ย. 2557 กลุ่มชาวสวนยางบ้านหนองบัวใน ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
24.80
10.9
10 ก.ย. 2557 กลุ่มยางพาราโพธิ์แสง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
24.70
25
10 ก.ย. 2557 กลุ่มรัฐวิสหกิจหนองปลาดุก บ้านโนนสง่า ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
24.45
30
10 ก.ย. 2557 นาสะแบงกลุ่มใหม่ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
25.00
67
10 ก.ย. 2557 กลุ่มอุดมพิสัยพัฒนา ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
24.80
29
10 ก.ย. 2557 ตลาดนัดยางสดดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
23.60
19
10 ก.ย. 2557 กลุ่มยางบ้านหนองจิก ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
24.50
28.2

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง