หน้าหลัก

จังหวัด :>
 
อำเภอ :>
 
จากวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy
ถึงวันที่ :>
 
dd/mm/yyyy

วันที่ กลุ่มยาง ราคา (บาท/กก.) น้ำหนัก(ตัน) ประเภท แผนที่
17 ก.ย. 2558 กลุ่มโนนสมบูรณ์-โพนก้างปลาพัฒนายาง ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
22.00
8.714
17 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านนาคำน้อยม.7 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
22.60
40.300
17 ก.ย. 2558 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่ชัยมงคล ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
223.80
40.00
17 ก.ย. 2558 สำนักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
23.55
26.388
17 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ยางสาว 4 หมู่บ้าน ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
23.35
23.700
17 ก.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางบุ่งคล้า-ภูวัว จำกัด ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
23.20
70.00
17 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ประสานมิตรยางพารา ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
23.65
20.00
17 ก.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองเดิ่นยางพารา จำกัด ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
23.55
81.00
17 ก.ย. 2558 วิสาหกิจชุมชนบ้านเกษมณี ม.4 ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
21.85
19.00
17 ก.ย. 2558 สหกรณ์ สกย.นาสะแบง ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
23.00
10.743
17 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ศรีประมวล ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
23.20
45.00
17 ก.ย. 2558 กลุ่มนาสะแบงหนองทรายด่อน ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
23.25
21.00
17 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยเดื่อ ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
22.00
22.700
17 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านสุขเจริญ ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
23.65
15.492
17 ก.ย. 2558 กลุ่มตลาดยางบ้านนาคูณ ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
22.30
10.00
17 ก.ย. 2558 กลุ่มขายยางพาราบ้านคําจําปา ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
22.00
20.00
17 ก.ย. 2558 ตลาดนัดยางสดดงสวรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
21.80
20.00
17 ก.ย. 2558 กลุ่มชุมชนโนนฤาษีพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
22.80
107.00
17 ก.ย. 2558 สหกรณ์สวนยางตำบลหนองซน ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
23.50
53.00
17 ก.ย. 2558 กลุ่มรวมยางโนนสวาท-ดงชมภู ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
23.35
16.00
17 ก.ย. 2558 กลุ่มหนองหญ้าไซรวมยาง ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
23.75
25.00
17 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านบุญทัน ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
22.50
51.00
17 ก.ย. 2558 กลุ่มดงมีชัย (แยกจากจำปา) ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
22.90
18.00
17 ก.ย. 2558 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น ต.นาขาม-สามขา ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
23.00
30.00
17 ก.ย. 2558 กลุ่มสหกรณ์ สกย.กาฬสินธุ์ จำกัด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
24.06
45.00
17 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนอินทร์ ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
23.00
9.100
17 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
23.20
10.500
17 ก.ย. 2558 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา จำกัด ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
23.65
102.00
17 ก.ย. 2558 กลุ่มยางบ้านหนองจิก ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
23.00
10.773
17 ก.ย. 2558 กลุ่มอบต.โนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
23.10
52.00
17 ก.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาสิงห์ จำกัด ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
23.75
90.00
16 ก.ย. 2558 กลุ่มสี่แยกถ้ำดินพัฒนายางพารา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
23.40
34.15
16 ก.ย. 2558 กลุ่มเหล่าโพธิ์ทอง ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
23.20
18
16 ก.ย. 2558 กลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์ผัง 5 การยาง ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
22.50
48.600
16 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านกุดจิก-เก่ากลอย ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
22.90
14.00
16 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยางบ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
24.50
20.00
16 ก.ย. 2558 กลุ่มรวมยางบ่อลูกรังหนองเดิ่น ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
23.51
30.00
16 ก.ย. 2558 กลุ่มบ้านหนองบัวคำ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
23.40
43.00
16 ก.ย. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราบ้านนาผักปอด ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
21.30
6.896
16 ก.ย. 2558 กลุ่มยางพาราบ้านใหม่นำ้เงิน ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
23.40
100.00
16 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านคลองเค็ม-นาล้อม ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
23.00
28.585
16 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.หนองคังคา ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
23.65
31.00
16 ก.ย. 2558 กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราอุบลรัตน์ ต.บ้างดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
23.50
10.00
16 ก.ย. 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสวนปอ จำกัด ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
23.15
70.00
16 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.ดงบัง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
23.00
50.00
16 ก.ย. 2558 กลุ่มยางถ้วย บ้านอินทร์แปลง ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
22.50
13.00
16 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยางหนองบัวแดง ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
23.30
16 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านหนองคล้า ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
23.35
30.450
16 ก.ย. 2558 ตลาดนัดยางพาราเหล่าหมู่8 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
23.50
30.00
16 ก.ย. 2558 กลุ่มชาวสวนยางส.ก.ย บ้านศรีสง่า ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
23.30
20.794

 

คลิกที่นี่..เพื่อแจ้งราคายางก้อนถ้วย
แต่ละท้องถิ่นครับ

 

หมายเหตุ
ยางก้อนถ้วยเปียกค้างคืน
ยางก้อนถ้วยเปียกไม่ค้างคืน (พักชั่วโมง)
  ยางก้อนถ้วยหมาด
  ยางก้อนถ้วยแห้ง