ราคายางก้อนถ้วย

วันที่
กลุ่มเกษตรกร - สถาบันเกษตรกร
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ราคา (บาท/กก.)
น้ำหนัก (ตัน)
ชนิดยาง
11/08/2022 สหกรณ์สวนยางฝาง - แม่อาย จำกัด บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 26.36 6.00 ค้างคืน
09/08/2022 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราดอนแดง ท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร 28.50 39.97 ค้างคืน
09/08/2022 กลุ่มบ้านปวงตึก ตาตุม สังขะ สุรินทร์ 27.15 2.61 ค้างคืน
08/08/2022 สหกรณ์กองทุนสวนยางสังขะ จำกัด เทพรักษา สังขะ สุรินทร์ 26.65 11.73 ค้างคืน
03/08/2022 สหกรณ์กองทุนสวนยางเหล่าโพนค้อจำกัด เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 26.20 10.73 สด
03/08/2022 สหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ จำกัด ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 28.56 94.33 ค้างคืน
03/08/2022 กลุ่มพัฒนาชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยลึก ท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช 26.46 20.05 สด
03/08/2022 กลุ่มพัฒนาชาวสวนยาง สกย.บ้านท่าข้าม ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 27.13 13.49 สด
02/08/2022 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารานาดีนาดูน หนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร 29.60 49.87 สด
02/08/2022 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านถ้ำติ้ว จำกัด ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 27.00 14.29 สด
02/08/2022 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราโคกดินแดงพัฒนา หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร 28.50 31.34 ค้างคืน
02/08/2022 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตลาดประมูลยางพาราบ้านใหม่พัฒนา ต... โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 27.22 124.33 ค้างคืน
02/08/2022 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราบ้านโนนแคน ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 25.70 145.25 สด
02/08/2022 กลุ้มเกษตรกรชาวสวนยางโพธิ์งาม บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 27.80 29.84 ค้างคืน
02/08/2022 กลุ่มทุ่งรวงทอง 2 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 27.80 37.91 ค้างคืน
02/08/2022 สหกรณ์กองทุนสวนยางนาจะหลวย จำกัด นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 27.85 66.29 สด
02/08/2022 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกองทุนสวนยางตำบลยาง ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 25.00 44.26 สด
02/08/2022 กลุ่มกองทุนเกษตรกรชาวสวนยางตำบลเก่าขาม เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี 25.50 67.42 สด
02/08/2022 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางในเขตจัดที่ดิน(คทช.)นิคมสร้างต... นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี 26.00 6.72 สด
02/08/2022 สหกรณ์การยางตำบลแก้ง จำกัด แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 24.98 61.17 สด